SIG NIEUWSBRIEF OVER WORKSHOPS EN STUDIEDAGEN

 

Voor snelle beslissers

Workshop Zintuiglijk activeren: hoe de sociale en emotionele ontwikkeling ondersteunen via snoezelen?

Tijdens deze tweedaagse workshop (3 en 10 maart in Sig Gijzegem) maken we kennis met snoezelen als zinvolle methodiek voor de zintuiglijke, sociale en emotionele ontwikkeling. De eerste dag analyseren we de definitie en de basisvoorwaarden van het snoezelen. Op dag 2 gaan de deelnemers concreet aan de slag. De workshop is bedoeld voor kindbegeleiders, leerkrachten, zorgcoördinatoren, opvoeders/begeleiders van kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking of in een POS-situatie, paramedici in CAR, MFC, enz., animatoren van mensen met dementie, verpleegkundigen, enz.
> Meer info en inschrijven

Boeiende workshops: voor elk wat wils!
Maak gebruik van de KMO-portefeuille

Workshop (nog 4 plaatsen)
Praktische aanpak van faalangst bij autisme

Wanneer angst om te mislukken je blokkeert, is het soms moeilijk om daar in je eentje uit te geraken. Dat geldt zeker voor mensen met autisme. Faalangst kan ook praktische aangepakt worden: Wat kunnen we doen om de drempel te verlagen en de vicieuze cirkel te doorbreken? Tijdens de workshop op 10 maart in Sig Gijzegem o.l.v. Kobe Vanroy vertrekken we vanuit een gewenste situatie met vijf componenten en bouwen die autismevriendelijk op. > Meer info en inschrijven

Workshop (nog 5 plaatsen)
Voedingsproblemen bij baby’s en jonge kinderen

Tijdens deze workshop op 17 maart in Sig Gijzegem bekijken we eerst de voorwaarden voor het leren eten op het niveau van de baby/het kind, de ouders en de omgeving. We volgen de ontwikkeling van de voedingsvaardigheden van baby tot kleuter aan de hand van beeldmateriaal. Daarna bespreken we de verschillende categorieën voedingsproblemen en het diagnostisch proces, met specifieke aandacht voor klinisch onderzoek en voedingsobservatie.
> Meer info en inschrijven

Workshop
Help, mijn kind komt niet of moeilijk tot spelen

Deze tweedaagse interactieve workshop (20 en 21 maart in Sig Gijzegem) tracht niet alleen handvatten aan te reiken voor de verschillende spelniveaus waarin kinderen (0-6 jaar) kunnen spelen, maar verruimt ook de kritische blik op spel en spelniveaus bij elk kind. De aangebrachte principes zijn toepasbaar in therapiesituaties, de klascontext en thuis. > Meer info en inschrijven

Alvast een tipje van de sluier: hier enkele adviezen bij het begeleiden van een spel

Workshop Waarden-volle communicatie met ouders? Aan de slag ermee!

Tijdens deze workshop op 21 maart in Sig Gijzegem (o.l.v. Mieke Van Daele) exploreren we eigen waarden en die van ouders. We onderzoeken van waar we ze halen. Verder wordt waarden-volle communicatie met ouders ingeoefend: hoe kunnen waarden bespreekbaar worden, hoe kan je recht tegenover mekaar te staan en toch in verbinding blijven vanuit respect voor elkaars waarden en normen? > Meer info en inschrijven

Workshop ABA autisme
Sociale vaardigheden leren aan kinderen met ASS

Deze workshop (23 en 24 maart in Sig Gijzegem) o.l.v. Caroline Peters behandelt eerst de basisprincipes van ABA (Applied Behavior Analysis). Vervolgens leer je hoe je sociale vaardigheden kunt aanleren: oogcontact maken, anderen observeren en imiteren, gedeelde aandacht, samen spelen, gesprekken voeren, enz. We behandelen ook hoe je kinderen kan schaduwen op school of in een groep en hoe je ze kunt helpen om mee te doen met de groep. > Meer info en inschrijven

Workshop voor leidinggevenden,
diensthoofden en teamcoördinatoren

De nieuwe diversiteit: hoe omgaan met verschillende generaties op de werkvloer?

Vandaag werken vier generaties zij aan zij op de werkvloer. De samenwerking tussen oudere, meer ervaren werknemers met de brute kracht van het jong geweld heeft veel voordelen, maar dit loopt niet altijd vlot. Waarden en normen verschillen, de verwachtingen en omgangsvormen ook. Deze workshop o.l.v. Annick Van Rossem op 9 maart (namiddag) in Sig Gijzegem leert je tot een beter generatiebeleid te komen.

> Meer info en inschrijven

Studiedagen buiten de vakantie

Studiedag
Gezinsstructuren in allochtone gemeenschappen

Hulpverlening aan mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond stelt specifieke eisen wat betreft de benodigde kennis en gewenste vaardigheden. Het ontwikkelen van transcultureel bewustzijn en competentie houdt het creatief hanteren in van specifieke kennis, inzichten en houdingsaspecten. Dit is nodig om tot een dialoog te komen met respect voor de cultuur van de ‘andere’ cliënt of hulpvrager. Deze studiedag op 9 maart in Sig Gijzegem o.l.v. Sultan Balli gaat hierop in.

Meer info en inschrijven

Studiedag
Gedragsstoornissen bij kinderen en jongeren: state of the art

Tijdens deze studiedag op 14 maart in Sig Gijzegem bespreekt Dirk Van West richtlijnen voor de oppositioneel-opstandige stoornis (ODD) en de normoverschrijdende-gedragsstoornis (CD) bij kinderen en jongeren. Hij gaat in op aanbevelingen die te maken hebben met prevalentie en comorbiditeit, beloop en prognose, DSM-diagnostiek en behandeling van deze gedragsstoornissen.

> Meer info en inschrijven

Studiedag
Begeleiding van
kinderen met CVI
(Cerebraal Visuele Inperking)

Deze studiedag op 21 maart in Sig Gijzegem gaat in op CVI vanuit een theoretisch kader met de betekenis en implicaties ervan op het vlak van ontwikkeling en leren. Verder komen aandachtspunten m.b.t. leerprogramma’s, leermaterialen, therapie en onderwijsmethoden aan bod, zowel voor therapeuten, leerkrachten als begeleiders. Dit alles wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden concreet en vatbaar gemaakt.

> Meer info en inschrijven

Verteltheater over dementie:
‘Mist, mijn moeder en ik’ (door Leen Persijn)

Actrice, chansonnière en auteur Leen Persijn vertelt op zondagnamiddag 19 maart in Sig Gijzegem over de ervaringen met haar dementerende moeder: haar falend geheugen, haar verward gedrag, haar onrust en achterdocht, haar agressies. Het geheel is doorspekt met vaak hilarische anekdotes.

Het is een openhartig verhaal van hoe ze zelf, met vallen en opstaan, met dementie heeft leren omgaan. Tussendoor brengt ze enkele passende teksten en poëzie en zingt ze een paar liederen. Een initiatief van Sig i.s.m. wzc Aqua Vitae.
Meer info en inschrijven

Symposium Insigt en terugblik op Symposium DCD

Symposium Insigt
Hulpverlening:
een kwestie van motivatie?!

Hoe gaan we als hulpverlener om met kinderen en jongeren die geen motivatie tonen? Op welke manier kunnen we daar het best op inspelen? Kunnen we de kinderen/jongeren inspraak geven in het bepalen van behandeldoelen? Hoe kunnen we ouders toch betrekken als ze zelf niet gemotiveerd lijken of moeilijk(er) bereikbaar zijn? En last but not least, hoe verlies je als hulpverlener zelf je motivatie niet en zorg je ervoor dat je niet uitgeblust raakt? Is dat ook een kwestie van motivatie? Dit alles tijdens het symposium Insigt op 12 mei in Brugge. Ondertussen staan de abstracts van de gastsprekers op de website. > Meer info en inschrijven

Terugblik op het
symposium DCD
Enkele beelden en quotes

Deelnemers getuigen:
– “Boeiend en leerrijk programma”
– “In duidelijke taal en zeer verstaanbaar uitgelegd”
– “Knappe getuigenis van de jongedame met DCD”

   

De wetenschap heeft u nodig! Help mee

Wetenschappelijke werking van Sig: Doe mee aan onderzoek naar dyscalculie

In het kader van onderzoek naar de comorbiditeit bij leerstoornissen ondersteunt Sig een studie van Elke Baten en Annemie Desoete (Universiteit Gent) over dyscalculie in het lager onderwijs. We zijn op zoek naar kinderen uit het 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar met dyscalculie (en hun ouders). Het onderzoek bestaat uit twee keer anderhalf uur (en kan om het even waar plaatsvinden). Er worden rekentests en vragenlijsten ingevuld. Er zijn ook leuke proefjes voorzien (puzzelen met blokjes, prentjes en een verhaal maken). Meer info over het onderzoek is te vinden in deze folder. U kunt rechtstreeks contact opnemen met Elke via e-mail
Informatiebundel ASS: update versie 2017
Onlangs werd een nieuwe versie op de website geplaatst van de informatiebrochure over ASS van Daniëlle Schelstraete e.a. Hierin zijn o.a. wijzigingen opgenomen naar aanleiding van de DSM-5 > Gratis download van de brochure
Oog voor mantelzorg
Er wordt steeds meer verwacht van mantelzorgers. Maar ook de mantelzorger heeft baat bij een helpende hand en een luisterend oor. In Nederland wordt gewerkt met driehoekskunde, in Engeland werkt men met “triangle of care”, in Vlaanderen krijgt triadisch werken steeds meer belangstelling. Wat de naam ook is, het gaat over de intense en eerlijke samenwerking tussen cliënt, mantelzorgers en hulpverleners.

Thomas More – Vonk3 en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen ontwikkelden vormingsmateriaal rond triadisch werken onder de naam Oog voor mantelzorg. Hiermee willen we hulpverleners (met name uit de gezinszorg) stimuleren om het triadisch werken nog meer in de praktijk te brengen. Het vormingsmateriaal bestaat uit een reeks van 13 casussen (10 ambulante zorg, 3 residentiële zorg) waarin telkens het perspectief van cliënt, mantelzorger en hulpverlener aan bod komt. Er is ook een handleiding met toelichting op het triadisch werken en een uitgewerkt scenario voor organisatie van een vormingssessie. Het vormingsmateriaal is verkrijgbaar en kost 47 euro (excl. verzending).
Meer info

 © 2017 Sig vzw – www.sig-net.be  – Sig is lid van Vijftact
Wenst u het e-zine niet langer te onvangen? Klik dan hier